iptables扩展模块的使用

最近因为有些需求,需要在路由器上设置DNAT转发。于是在网上抄了一行代码: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1 作为一个负责任的程序员,代码当然是抄...

March 17, 2021 · 2 min